CN HƯNG YÊN - Lễ liên hoan chia tay kỳ bay tháng 4 năm 2018